Principes & kenmerken

Principes

Een aantal principes is richtinggevend voor het pedagogisch kader van ons kindercentrum. De principes beschrijven we uitvoerig in ons pedagogisch beleidsplan. Wij noemen hier de belangrijkste:

 • Lichamelijke en emotionele veiligheid en welbevinden
  We zorgen voor een veilige en gezonde omgeving. Alle kinderen voelen zich welkom en hebben met één of meer leidsters een vertrouwensband. De kinderen voelen zich ook vertrouwd met en veilig tussen de andere kinderen in de groep.
 • Samenwerking met ouders
  In ons kindercentrum is de opvang van kinderen gebaseerd op samenwerking met ouders. Zij zijn immers de hoofdopvoeders van het kind. Om een goede opvang te kunnen bieden is regelmatig overleg en afstemming over de opvoeding en verzorging nodig.
 • Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving
  Hun ouders, de leidsters, hun speelkameraadjes en alles daar omheen is hun omgeving. Kinderen nemen niet passief over wat volwassenen aandragen. Ze leren door spelen, doen, uitproberen, kijken, imiteren, meedoen en aanwijzingen. Ze bouwen samen met anderen een gedeelde wereld op.
 • Respect voor diversiteit
  Onze leidsters hebben respect voor diversiteit (verschillen tussen mensen) en laten dat door hun gedrag zien. Kinderen worden geleerd om positief om te gaan met verschillen die betrekking hebben op leeftijd, sekse, handicaps of sociaal-culturele achtergrond.

 

Kenmerken

Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de manier waarop jonge kinderen leren:

 • Actief leren en totale betrokkenheid bij wat ze doen
  Jonge kinderen hebben aangeboren drang tot leren en ontdekken. Kinderen leren met hun handen, hoofd en hart.
 • Spelend leren
  – bewegingsspel;
  – fantasiespel;
  – speel-leerspelletjes.
 • Eigen tempo en op eigen wijze
  Kinderen herhalen en oefenen spontaan. Wanneer ze iets goed kunnen of kennen, ontstaat weer ruimte voor nieuwe dingen.

.